Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43
PDF просмотр
НазваниеХарківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43
страница1/145
Дата конвертации01.01.2013
Размер1.61 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145
Міністерство юстиції України
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
ТА КРИМІНАЛІСТИКИ
Збірник матеріалів засідання «круглого столу»,  
присвяченого 85-річчю створення  
Харківського науково-дослідного інституту  
судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса
11–12 листопада 2008 року
Харків

ББК 67.9 (4УКР-4РОС)6
А 43
УДК 343.9
Рекомендовано  до  друку  рішенням  вченої  ради  Харківсько-
го науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М. С. Бокарiуса (протокол № 10 від 29 жовтня 2008 р.).

Проведення засідання «круглого столу» зареєстровано Укра-
їнським інститутом науково-технічної і економічної інформації 
(посвідчення № 374).
Редакційна  колегія:  М. Л. Цимбал,  В. Ю. Шепітько, 
Л. М. Головченко, Л. М. Дереча, О. Ф. Дьяченко, В. А. Жу-
равель, В. О. Коновалова, Е. Б. Сімакова-Єфремян.
Відповідальні  за  випуск:  Е. Б. Сімакова-Єфремян, 
О. Ф. Дьяченко.
А 43 Актуальні питання судової експертизи та криміна-
лістики:  Збірник  матеріалів  засідання  «круглого 
столу»,  присвяченого  85-річчю  створення  Харків-
ського  науково-дослідного  інституту  судових  екс-
пертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (11–12 листо-
пада 2008 р.). — Х., 2008. — 368 с.
Збірник містить матеріали засідання «круглого столу», у яких 
висвітлено сучасні проблеми судової експертології та криміналіс-
тики. Особливу увагу приділено деяким дискусійним питанням, 
застосуванню  новітніх  способів  і  технологій  криміналістичної 
техніки та тактики, спеціальних знань у судочинстві.
Для науковців, працівників правоохоронних органів, суддів, 
судових  експертів,  викладачів,  аспірантів,  студентів  вищих  
навчальних закладів.
 
 
 
 
 
ББК 67.9 (4УКР-4РОС)6
© ХНДІСЕ, 2008

М. В. Оніщук,  Міністр  юстиції 
України,  кандидат  юридичних 
наук, заслужений юрист України

З НАГОДИ 85-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НДІ 
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
Як  відомо,  історія  створення  вітчизняних  судово-екс-
пертних установ нараховує біля 95 років. Підставою для 
такого  відліку  слугував  певний  рівень  розвитку  судової 
системи,  що  викликав  необхідність  залучення  до  роз-
гляду  справ  тих  чи  інших  фахівців  з  метою  розв’язання 
складних питань, які вимагали спеціальних знань мето-
дів  судової  фотографії,  дактилоскопії,  хімічного,  мікро-
скопічного аналізу тощо.
Перші кроки по створенню експертних установ на те-
ренах  України  були  зроблені  Державною  Радою  та  Дер-
жавною  Думою,  які  4 липня  1913 року  схвалили  Закон 
«Про  заснування  кабінетів  науково-судової  експертизи 
у містах Москві, Києві і Одесі». Законом передбачалося, 
щоб такі кабінети були утворені при прокурорах кожної 
із чотирнадцяти існуючих на той час судових палат. Лют-
невий  та  Жовтневий  перевороти,  Громадянська  війна 
в  Російській  імперії  зруйнували  судову,  а  за  нею  й  екс-
пертну систему. На цьому була поставлена крапка в по-
чатковому дореволюційному етапі розвитку вітчизняної 
судової експертизи.
Після встановлення на Україні радянської влади, три-
валого  реформування  правових  основ  і  судової  реформи 
почався  наступний  етап  становлення  вітчизняної  кримі-
налістики та судової експертизи.
3

10 липня  1923 року  на  засіданні  Ради  народних  комі-
сарів Української Соціалістичної Радянської Республіки 
був  прийнятий  перший  нормативний  акт,  що  регулював 
діяльність установ судової експертизи в Україні, а саме – 
«Положення про Кабінети судової експертизи». Цим ак-
том  з  метою  проведення  різного  роду  науково-технічних 
досліджень із судових справ було постановлено заснувати 
у містах Києві, Одесі і Харкові крайові Кабінети науково-
судової експертизи.
Так,  у  місті  Харкові  на  базі  кафедри  судової  медици-
ни медичного інституту з 1 листопада 1923 року розпочав 
свою  діяльність  Харківський  кабінет  наукової  судової 
експертизи,  завідувачем  якого  було  призначено  Миколу 
Сергійовича Бокаріуса.
З  введенням  в  дію  23 жовтня  1925 року  «Положення 
про судоустрій УРСР» та у зв’язку із розширенням функ-
цій,  Кабінети  науково-судової  експертизи  перетворено 
в  Інститути  науково-судової  експертизи  в  містах  Києві, 
Одесі та Харкові.
На той час у Харківському науково-дослідному інститу-
ті за структурою функціонували секції хімічних, фізико-
хімічних,  біологічних,  судово-медичних,  фотографічних 
досліджень та ідентифікації особи. Завдяки отриманню в 
1932 році Харківським інститутом власного, хоч і не зо-
всім  придатного  для  роботи,  приміщення  та  оснащення 
його самим необхідним обладнанням було створено певні 
передумови для подальшої плідної роботи. Розвиток екс-
пертних  установ  був  перерваний  Великою  Вітчизняною 
війною. Багато співробітників інституту пішло на фронт. 
Під  час  окупації  Харкова  практично  було  знищено  все 
майно інституту, в тому числі музей і бібліотеку.
4 листопада 1943 року Рада народних комісарів УРСР 
прийняла  постанову  про  поновлення  діяльності  Харків-
ського інституту науково-судової експертизи. У післяво-
єнний час, незважаючи на труднощі, досить швидко були 
відбудовані  приміщення  інституту,  отримане  необхідне 
4
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145

Похожие:

Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43 iconЗа загальною редакцією академіка апн україни, доктора педагогічних наук, професора І. Ф. Прокопенка
Цивілізаційний поступ сучасної освіти І науки : Матеріали І науково-практичної конференції магістрантів хнпу імені Г. С. Сковороди...
Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43 iconЦивілізаційний поступ сучасної освіти І науки
Цивілізаційний поступ сучасної освіти І науки : Матеріали ІІ науково-практичної конференції магістрантів хнпу імені Г. С. Сковороди...
Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43 iconНауково-практичний журнал 2 (40)  2008 Журнал засновано у лютому 2002 року, переіменовано у листопаді 2005 року, внесено до переліку фахових видань
Статтю попередньо надруковано у журналі “Інтелектуальна власність” №3/2008, с. 30—36
Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43 iconБбк 67. 99(4Укр-4Дні)304. 06

Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43 iconИнновационные технологии и оборудование для пищевой 
Вгта;  Л. В.  Антипова  засл.  деятель  науки  РФ,  д т н.,  проф.;                  
Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43 iconПри правительстве российской федерации
Безбах В. В., докт. юрид. наук, проф., засл. деятель науки РФ, зав. кафедрой гражданского и
Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43 icon2006 1 ббк 31. 47(4укр) Д22 При подготовке Национального доклада использованы материалы, предоставленные
Министерством Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий
Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43 iconБбк  51. 1(4Укр)  У. 90  удк 614. 1  У. 90    Участие общественности в принятии решений, влияющих на работу системы  здравоохранения:  
Национального  совета  во  вопросам  охраны  здоровья  населения  при  Президенте 
Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43 iconПротокол  №4 від 24 листопада 2010 року відповідальність несуть автори статей
Наукові статті викладачів та студентів присвячені актуальним проблемам економіки, управління, інформа
Харківського науково-дослідного інституту   судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 11-12 листопада 2008 року Харків ббк 67. 9 (4укр-4рос)6 а 43 icon* Веб-сторінки друкованих та електронних змі та інші аспекти застосування мережі Інтернет у сфері мас-медіа
Редколегія: Різун В. В., д-р філол наук, проф. (голова); Єсипенко Р. М., д-р іст наук, проф.; Іванов В. Ф., д-р філол наук, проф.;...
Разместите кнопку на своём сайте:
zakon.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©zakon.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Zakon
Главная страница